SVYP

SWAMI VIVEKANANDA YOGA PRAKASHANA

S-VYASA

Swami Vivekananda Yoga Prakashana (SVYP) Publications published the following List of Books under Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact:
Swami Vivekananda Yoga Prakashana
#19, ‘Eknath Bhavan’, Gavipuram Circle
KempeGowda Nagar, Bengaluru – 560 019, India
e-mail: svypblr@gmail.com / svyp@svyasa.edu.in
ph: +91 80 2660 8645 / +91 80 2263 9970